Grim Dagger
Bu dunya yansyn

Bu dunya yansyn
 • Слушали: 3246
 • Размер: 3 mg
 • Длительность: 3:13
 • Добавлено: 02.10.2020, 17:42
 • 10
Слушать
Grim Dagger - Bu dunya yansyn
Скачать
Grim Dagger - Bu dunya yansyn
Для того, чтобы иметь возможность скачать музыку Grim Dagger - Bu dunya yansyn!. от ведущих Туркме́нскиx и зарубежных исполнителей.
Текст песни
 • Bu dünýa ýansyn içim ýanýar
 • Ýalan düýade ýaralarym ganaýar
 • Ýak hemme zatlar ýansyn
 • Ýak hemmesini bu dünýä ýansyn
 • Ýansyn hemme zat maniň içim ýaly
 • Aýlansyn dünýa meniň başym ýaly
 • Yok hiç hili sende bir many
 • Ähli zat ýalan hemmesi pany
 • Gözledim agtardym ýöredim ylgadym
 • Tapyp bilmedim ah şu dogry ýoly
 • Dünýäniň ýalan pany boluşy ýaly
 • Içi hem zalym adamdan doly
 • Arkama öwrülüp seredenimde
 • Galypdy gynçylaklaryň bary
 • Öňe dogry ýöredigimçe
 • Aldykça aldy menden jany
 • Hiç wagyt başymyň
 • Dertden çykmajagy belli
 • Hiç rahatlyk bolmaz maňa
 • Senden goçüp gidenime çenli
 • Kellämiň her ýerinde sorag yşarty
 • Olaryň hiç birine jagap tapyp bilemok
 • Kapasaň içinde ýaşaýan ýaly
 • Hiç rahat dem alyp bilemok
 • Şu wagta çenli ýygnadyp topladym
 • Emma şolary jemläp bolanok
 • Dem almak ýaşamok zar maňa
 • Şul ruhum bedenme syganok
 • Kelle dertden dynanok
 • Başyň karzdan çykanok
 • Şol wgyt töwergiňe seredersiň emma
 • Kömek etjek kişiler ýanyňda ýok
 • Hanykat bu ajyda gelse
 • Bilersiň dertler üstüňe münse
 • Ýaşamak islärdim bu dunýäde
 • Eger ýekejede manysy bolsa
 • Ýok hiç hili bir many
 • Ýak bu dunýä pany
Комментарии (0)
Добавить