DoEsH
Panynyn Durmushy

Panynyn Durmushy
  • Слушали: 1681
  • Размер: 3 mg
  • Добавлено: 10.10.2021, 22:22
  • 16
Слушать
DoEsH - Panynyn Durmushy
Скачать
DoEsH - Panynyn Durmushy
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu DoEsH - Panynyn Durmushy!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
 
Allam özüň gora beterinden beterini 
Köp adam ýatlanok şu gün bilse ertirini
Menem ýadadymoý ýalanlardan ýesir indi
Ütüp bilse ütjek herkim indi bir birini
 
Ýok dos maňa gürrüň berme ertekini
Bu zaman begenýäler basyp bilerler ejizi
Düzelmez aýagyndan asyp goýsaňam geçiniň
Eý adam ogly Senem ynjytma ýetim
 
Kime ynanjak 4 tarapdan sokýalar
Etjegini eden soňam eden işini bukýalar
18 ýaşamanam gulplarny açýarlar
Ene atadan aýrylyp ýat ýere gaçýarlar
 
Hemmämiz geçmeli ajal diýen synagdan
Ahyrynda ötmeli bu dünýä bir giren soň
Towa edýäler soňky demi dynansoň
O dünýä bir gadam bassaň yza ýol ýok giren soň

 
Menem arzuwlarym birmahallar uçup gitdi
Köp söýenlemmi bu durmuşyň alyp gitdi
Bizem ahyrynda geçip gitmeli köprüni
Ýatla günälerni kime näme edenleriňi
 
Eý zenan saňa ýene bir gezek aýdýan
Ýöreme ýalňyş ýoldan oýnaýa seni şeýtan
5 manat pul diýip özge gujokda barman
Utanç dämi aýal dogan abraýňyzy saklaň
 
Bu dünýä bäş gündür hemme adam synagda
Wagty gelse münmeli hemmämiz agaç ata
7 depik gum bile gömülmeli topraga
Äkidýäniň ak mata başga zadam ýok saňa
 
Indi kyn boldy herkimiň durmuşy
5 manat pully bolsaň döwür şolaňky boldy
Näçe pully bolsaň Allany ýatlamaly
Özüne molla diýýä herkim indi sakally
 
 
 
 
 
 
Комментарии (0)
Добавить