DoEsH
Bir gun olmeli (part 1)

Bir gun olmeli (part 1)
  • Слушали: 1251
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:20
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 21.09.2021, 23:28
  • 48
Слушать
DoEsH - Bir gun olmeli (part 1)
Скачать
DoEsH - Bir gun olmeli (part 1)
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu DoEsH - Bir gun olmeli (part 1)!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Eý adam ogly aýlan senem aklyňa
Unutma alýan demiň ýalançyda karzyna
Imanyň guýýanam Allamdyr kalbyňa
Düşer ajal gelse gapa towa etmek ýadyňa
 
Şeýle geçýä ömür ýalançynyň gurluşy
Bu gün çörek tapsaň ertiriň gaýgymy
Ütjekler bir birin adamlar algyly
Şeýtan adamlaryň bulaşdyrdy aňyny
 
Äri işleýä heleýi otyryp dişleýä
Kim bilýä yzynda heleýi näme işleýä
Özge gujakda ol pul üçin işleýä
Äri pahyr hawarsyz gije gündüz işleýä
 
Saňa aýtýan zenan bu ten seniňki
Ýöne münüp düşer ýaly sen däl herkimiňki
Diňe biriniňki nikalaşan äriňki
Bilemok inni menä size näme diýjegimi 

Enäni ynjytma ýöne degme göwnüne
Göteren dälmi seni 9 aý göwresinde
Haram ogul gider heleýlerniň gepine
Zyňýan ogul köp ejesini köçelere
 
Hany imanyňyz sizde ýürek nirede
Pul bilen çözüp bolmaz hemme zady dünýede
Ýerde adyň galar çüýräp gider beýnide
Heniz giç dälkä towa eden jennete
 
Menem goýup gitjek ýöne adym gara ýerde
Meni ýatlasynlar söýýänlem her demde
Arkaýyn ýatmaly gara ýere giremde
26-ýyl ýalançynyň içinde
 
Allam bagyşla edilen hapa işlere
Hakyny iýmedim meň hakymy iýenlere
Hemme zadyň hasaby ba bu dünýeden gideňde
Allam uzak ýaş bersin bu dünýede enelere

Ýok ýetim diýip iýme onuň hakyny
Açma adam ogly günäleriň gatyny
Akmak asylly herkim boldy akylly
Pul üçin diýen boldy bir bennäni ýakaly
 
Eden günäleriň bilen näme üýtgedi
Perişdeler egniňde günälerňi ýükledi
Döwür dur ýerinde adamlar üýtgedi
Herkime nesip etsin jennete girmegi
 
Satma aýal dogan pul diýip teniňi
Harama bulaşma uzatma eliňi
Saýla durmuşda ýöräp basjak ýeriňi
Towa etseň ýuwýandyr Allam günäleriňi
 
Комментарии (0)
Добавить