DoEsH
Olmeli bir gun (Part2)

Olmeli bir gun (Part2)
  • Слушали: 2140
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:09
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 16.09.2021, 22:31
  • 40
Слушать
DoEsH - Olmeli bir gun (Part2)
Скачать
DoEsH - Olmeli bir gun (Part2)
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu DoEsH - Olmeli bir gun (Part2)!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Eý adam saňa diýýän nadan
Aýlan aklyňa giç däl şu wagtam
Menem bu ýollary çala geçip ýadan
Ömür gysga ýöne ýaşamazça dälem
 
Gözläp tapmadylar düýnki ogullar
Bir heleý diýip ýene ejesini kowanlar
Heý şeýle bolarmy aýdyň doganlar
Bar käbesini şeýle zyňýan doňuzlar
 
Ýene köçe doly xxxxx geciden
Xxxxxx gujuk ýaly daşy doly erkekden 
Dogan bolmaz bu zatlar özüňe erk etseň
Aýtsana gämi ýüzermi heýde ýelkensiz
 
Gije keýpde gündüz bolsa ukuda
Bu zamanyň gyzlaram saçy kesik ýupgada
Ejesi diýýä gyzym wah elim ýukada
Oňa düşünenoklar gözi gymmat turupgada
 
                   Pripew
Ölmeli bir gün bizem panyda galmaz birem
Ýatlaň Allany sizem belki giç däl henizem
Kemsitme hiç ejizem olar däldir ýetimem
Allam rysgyn ýetirem baýa bolma ýesirem

Arkadan gep edenler günä baryn ýüklediňiz 
Oňarýaň dos senem eliňde baryn ediber
Ýolam gysga däl uzyn doly köçeler
Gowy durmuşy görmediler ýetimler
 
Senem gara şaýa dogan özüňi satma
Dogry ýola seret harama bakma
Geçmişiňde eden senem günäleňňi ýatla
Bizi gawyr azabyndan Allam özüň sakla
 
Ýene bu dilimem aýdyp size ýadady
Menem görmedim adamlaryň sadasyny
Diňlemeýän ogullaram ba kakasyny
Unutýalar ogullar enä beren wadasyny
 
Ýok hiç haçan ynjytma ejeňi
Seni ekläp şu günlere getireni
Hany geç inim ikimiz derdineli
Syla senem şu dünýede barka ejeňi
Комментарии (0)
Добавить