Dayanch.N
Hasrat

Hasrat
  • Слушали: 709
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:12
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 16.09.2021, 22:22
  • 8
Слушать
Dayanch.N - Hasrat
Скачать
Dayanch.N - Hasrat
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Dayanch.N - Hasrat!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Hasratymy içe çekip, ýene aldym galamy,
Ýene seni wasp etjek, ýany bilen ýaramy.
Kyn düşýär, gara gözleň, süýji sözleň unutmak,
Gülleden güllerimi, ýeke-ýeke gurutmak.
Daş-töwerek ümsümlik, ýene seni ýatladym,
Her gezek ýatlanymda, gözüm ýaşlap agladym.
Güman salyp göwnüme, uzaklaşdy gün-günden,
Alyp gaýtjak ýüregimi, bile geçen düýnümden.
Elleriň, elimdekä, bilmeýädim aýralygy.
Soňa baka öwretdi, söýýän göwni gaýyrmany.
Geçip gitdi, diýmek kyn, şu gün ýaly ýadymda.
Pikirlerim sen hakda, her bir basan gadamymda.
Aladalar bir gyrada, ýeke-tägim sen galdyň,
Pikirlerim bulaşyk, eden işiňe geň galdym.
Terbiýeläp aljakdym, ömürlik seni özüme,
Biperwaý garadyňmy, düýnki beren sözüňe.
Düýnki söýüp, ölüp ýatan, bu gün başga ellerde,
Ýadynada düşemok, waspyň bu gün dillemde.
Bir gijede, näme üýtgedi, kiçijigim bilmeýän,
Aýralyk aýdymlary, sen sebäpli diňleýän.
---------------------------------------------------------------------
Çykyp gitdi durmuşymdan, geçen günleri garalap,
Puşman bolup, wagty bilen, gelermikä aralap.
"Söýýän seni" , diýermikä, ýaralarmy gaýta sarap,
Dilänini aldymyka, boýdan başa ýaralap.
2)
---------------------------------------------------------------------
Dogry menem ýalňyşdym, ýöne ýene dogurladym,
Çyn söýgä duşamda, ýüregimi ogurladyň.
Pikir etsem diri ölýän, seniň menden daşlaşyşyňy,
Ýaş aýlanýar gözüme, elleň tutsa başgasyny
Комментарии (0)
Добавить