DoEsH
Yatla AllaHy

Yatla AllaHy
  • Слушали: 2208
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:48
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 10.09.2021, 14:06
  • 197
Слушать
DoEsH - Yatla AllaHy
Скачать
DoEsH - Yatla AllaHy
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su DoEsH - Yatla AllaHy!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
Aýdaýyn durmushy adamlaň gurlushy
Iki sany nä mährem köçäniň gürjüsi
Ýenede towa towa diýen bolýa mollalar
Şolardan gorkybermeli bu döwür ýol bozar
 
Allam meni bagyshla günälem köp meň
Ajalam bilemok nirä baryp çökjegin
Öňümi göremok menem haçan gitjegim 
Arkamdan gywatymy edip bilseň et senem
 
Bu dünýe ýaraly adamlaryň içinde
Beýle puluň kän bolsa kömek ber eý ýetime
Meň göwnüm garyp diýip seň özüňi kemsitme
Bilseň Allam duram ejizleň ýeňsesinde
 
Bizem gidip barýas ýalançynyň ugruna
Ýitirenem köp seret ýoldan çykyp ýoluna
Biri ylgaýa haram keýpiň ugrunda
Jogap bermeli ahyry Allanyň huzurunda

pripew
Ýatla eý adam ogly Allany ýatla
Görseň harama eliňi uzatma
Sen daşda dur uzakda
Ahyrýete barmakaň günälerni sapla

Eje bilemok menen haçan öljegim
Bu sungatam bilemok 40 ýaşymda goýjagym
Ýenede az galdy durmush menden doýjagam 
Günäsiz adamlary günäliler ýoljagam
 
Durmush akyp barýa herkim munda synagly
18 ýaşamanam açýalar gulplarny
Seň üçin ýapyk indi o gapylar gulplandy
Ene üzenok çagadän umytlarny
 
Wagtyndan ir ýolma bagdaky miwäni
Köp enelerem unutdular gülmäni
Ýitirenem köp unudup bu dünýäni
Herkimede nesip etsin jennete girmäni
 
Kyn güne düşeňizde Allany ýatlaýaňyz
Harama el uzadyp wyždany unutýaňyz
5 Manat pul diýip teniňizi satýaňyz
Ahyrynda köpüniz bakydan gorkýaňyz
 
Комментарии (0)
Добавить