Bu SeRi
Yalanchyn Gurlushy

Yalanchyn Gurlushy
  • Слушали: 1735
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:36
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 03.09.2021, 20:43
  • 23
Слушать
Bu SeRi - Yalanchyn Gurlushy
Скачать
Bu SeRi - Yalanchyn Gurlushy
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Bu SeRi - Yalanchyn Gurlushy!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Goryanmi dos bu gun yenede yssy dowam edyar barde may ayyn guni
Emma welin yola cykdyk hemme yer sowady adimde adim buzlar kopeldi
Ýyly söz garasyanlaň sowuk söz ýagdyrdy taýaňda eliňden hiç kimem tutmady
Özümiňki diýýänleň arkadan urdy tekiz yollarda böwet goyup ýykdy
Söýýän diýýän magşugyn hem taşlap gitdi seň çyn aşykdygyňy ol hiç bilmedi
Bir jalaý oglanyň ýeňil awy boldy aldandyryn öýdüp seni öz özün allady
Tutuş ýeriň ýüzi ýalançy bolup gally nirä baksaň şol bir ýalandan masgaly
Indi bolsa ayt kime bil baglamaly içiňdäki pikirleri kime açmaly
Durmuşda gorduk kop zady kopusi ajy kopusi bolsa suyji
Yany yasasakda yigrimi bir yyl yalancyda gecdik enceme menzil
Bu durmus yoly asla duzemezmi garyp gasyrlar bayap gitmezmi
Bu gowunlerde islege dusmazmy arzuw hyyallar basa barmazmy
Ýüreklerdäki ýaralar bitmezmi uzaga gidenler asla dolanmazmy
Ula hormat goýup salam berilmezmi herkim öz ýerin hiç bilmezmi
Haramlyga başyny uran adamam ynsabyn diňläp toba gelmezmi
Kapyrlaram açyp goşa gözüni ýatlap Allany namaz okamazmy
Bäş günlik ýalançyň geçen her bir güni geçäýmeli çözmesi kyn dertli
Kellede bulaşyk içi doly gaýgy ulalykça düşünýäs bolsada kyn duýgy
Ýüreklerem ýaraly kömek etjek lukmanmy ýa ötünçlerden yasalan dermanmy
Bilip bolanok özä bizem indi armanly ikisiniňde yok bu jana peydasy
Samsygam berip dur akylla nakyl yalnys gurleýäňmi gowusy gapyl
Dinlemegi sen her wagt basar basarmasaň dyk gulagyňa agyl
Samsygam berip dur akylla nakyl yalnys gurleýäňmi gowusy gapyl
Dinlemegi sen her wagt basar basarmasaň dyk gulagyňa agyl
Daşaryň howasy şeýle bir gowy ýöne ony hapalaýa ynsanlaň gepi
Halkyň arasynda abraýly tapylýar oňa hökman gyýa gözli
Ençeme ýyllap toplan azaby birje söz bilen biderek bary
Şeýdibem bu daban azaply 5 minutda bolýa ýazykly
Şeýle bir gowy gyz namys arly ýöne il içinde ol günäli
Beýle gürüňleri bilýäňmi diňe olara ýetip bilmedikleňki
Egerde söýgiň päk bolýan bolsa diňleme hiçhili sen özgeleri
Şeýle bir ynsapsyz käbirleri düzemez sebäp bu ýalançyň gurlyşy
Комментарии (0)
Добавить