Dayanch.N
Real Durmush

Real Durmush
  • Слушали: 3429
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:16
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 20.08.2021, 19:36
  • 30
Слушать
Dayanch.N - Real Durmush
Скачать
Dayanch.N - Real Durmush
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Dayanch.N - Real Durmush!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
Daş-töwerege syn etseň, gutarypdyr adamlar,
Durmuş küle meňzäp barýar, köpelipdir nadanlar.
Alyp bilenin alýarlar, syganyça ellerne,
Arada parh galmandyr, meňzäp barýar şagallar.
Durmuş geçdi deňimden, diňe jübä seretdi,
Ýamanlaryň nesihaty, gowulary eretdi.
Wadasyny unutdy, soranyny alanlar,
Diňe Alla ýapyşdy, nesibesiz galanlar.
Bir basgançak galaýsam, gybatymy etdiler,
Özüne nobat ýetende, diňe minnet etdiler.
15 ýaş kiçi dälmi hemme zady real görýän,
Adamlary, haýwanlary, indi bu gün liniýa örýän.
Haýran galýan durmuşdaky käbir bolýan zatlara,
Ondan oňa böküp ýörler, daşyp ýatan alada,
Durmuşdaky gowy günler, uzalsady sagada,
Durmuş bolsa çalt geçýär, serdeip ýeyişemok gatlara.
Öz nebsiniň ugrunda, Jennetdenem geçdiler,
Biri ýokar göterse, onsy aşaga çekdiler,
Wadalary ýalan eken, durmuş üstüme ini barýar,
Düýn ýüzüme gülýänler, näme üçin bu gün depdiler.
Daşdan dälde, deň duşlardy, iki büküp eplänler,
Ýatdan çykdy adalat, pullylar öňürti geplärler.
Diňe şu güni oýlarlar, erte hakda pikir ýok,
Gara niýet doly içi, motaž edip gezýärler.
Ýokardakyň aşagy, görenini göremok,
Ýokardan aşaga seretmäň, real durmuş görnenok.
Aýak astyna taşlanan ýalňyşlsra büdräýme,
Geçmişimde geçen zady, geljegimi öremok.
Adamlaryň edýän işi, ýonekeýje "Drama"
Näme edeýin alaç ýok, bat berdim men galama.
Комментарии (0)
Добавить