Dayanch.N
Basharyas

Basharyas
  • Слушали: 2715
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 2:59
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 14.08.2021, 21:35
  • 21
Слушать
Dayanch.N - Basharyas
Скачать
Dayanch.N - Basharyas
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Dayanch.N - Basharyas!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Geň zatlar bolup dur, seredemde daşyma,
Etjek işiň pikirlen, gaýtarma ýok başyna.
Bir salym bolsa-da, gulak asyň maňada
Öz durmuşum, ýarysy, illeň durmuşy barada.
Ýeter saňada beýiklik, bagt guşy gononda,
Sabyr et diýýärler, mesele ba şonda-da.
Wagt maňa garaşanok, men näme üçin garaşaýyn,
Kölegeden öňde gidip, demme-dem, ýaryşaýyn.
...Daşyndan, mylaýym görünýär daşyndan
Durmuşymy özüm bilýän, öwretme maňa başyndan.
Dostlarymyň kömegine, zerur boldum ýitdiler,
...Gitdiler, yzyna seretmän gitdiler.
Bar arzuwlam ruhumda, kowlap ýetip bolonok,
Bir iki sany rep ýazyp, şondodo göwün dolonok.
Garyşyp gitdi bir-birine, durmuş ýürek bulady,
...Dayanch bu gün ulaldy.
--------------------------
Manysy ýok durmuşuň, şonda-da mejbur ýaşaýas,
Arka alyp ýüküni, ondan oňa daşaýas.
Başarýas maksady, kemçiligi ýaşyrýas,
Birki sanysy ýazgardy, bizem adam gyşarýas.
--------------------------
Şonda-da egilsek-de, arka ýere degmeýär,
Balygam hiç haçan, suwda boýun egmeýär.
Söz açamda sungatdan, daş-töwerek geňleýär,
Durmuşumyň manysy, muny hiç kim bilmeýär.
Arzuw maksat dolu ýürek, iliňkiden kemi ýok,
Herekete taýyn ýöne, şo döwüri göremok.
Kemsiz ösen baýlar bu gün, 4 diwaryň içinde.
Ýalanlaryň arasynda, hakykady içemde.
Gaýtalap gaýtalap, ýalňyşlamy düzetdim,
Arasynda 50 tapsam derrew onam 100 etdim.
Комментарии (0)
Добавить