CrazyMan
Galar yzymda

Galar yzymda
  • Слушали: 610
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:13
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 11.07.2021, 01:53
  • 31
Слушать
CrazyMan - Galar yzymda
Скачать
CrazyMan - Galar yzymda
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su CrazyMan - Galar yzymda!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Pripew

Sen gidip barýaň ýokara nämeler galýa yzyňda

Göni ýolda gidip barýan seretmen yzyma

Ine şeýle aýdm ýazýan setirlem dilimde

Etjek oýunlarym entek ýok pikiriňde 

 

Rap 1

Ýaşyň durmaz senem garrarsyň

Edenleriň hasabyny bermeli bolarsyň 

Janyň çykyp ruhuň asmana galar

Oýlanyp gör yzyňda nämeler galar 

 

Sorag basýa näme üçin rap ýazýaň

Ýazýanlam yzymda galmak üçin

Men bärden gidemde ýatlamak üçin

Ýazýan aýdymlarmy hip hop'ym üçin 

 

Ýazýan aýdymlarmy gördüler üýtgeşik

Aýdymy ýazamda beýnimem garyşyk

Setirler beýnimde galýa azaşyp

Arkaýyn bol kaka gitmedi ogluň bulaşyp 

 

Setirler gysga ýöne menysy uly

Ýetse gulagyňa diňlärsiň muny

Ýazýan setirlemde many gözle

Aldajak bolma dogryňy sözle 

Rap 2

Diýdiler dost söýgi hakda ýaz

Ýok dost islegme görä ýazjak

Meň ýolumdan ýöreýän az

Azar bermäň geçip ýatjak 

 

Söýgi hakda aýdymy ýazan ýazsyn

Men eýýäm ýadadym o temadan

Belkem ýazarn o temadan 

Entäk açylamok ýadawlykdan 

 

Meňem ruhum uçar bir gün asmana

Şonda nokat goýarn aýdymy ýazmana

Sorasynlar meni ol nähili diýsinler

CrazyMan hip hop'da dälidi diýerler 

 

Hiçkimi diňlemän edenim ederin

Hip hop elimdekä kellä geýerin

Men bärde ömürlik bolup bilmerin

Şoň üçin sungatym goýup gidern

 

Комментарии (0)
Добавить