Dayanch.N
Her gezek

Her gezek
  • Слушали: 1644
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:30
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 08.07.2021, 00:40
  • 20
Слушать
Dayanch.N - Her gezek
Скачать
Dayanch.N - Her gezek
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Dayanch.N - Her gezek!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни

Her gün täze temalar, durmuş düýpli garyşyk,

Soňy ýok oýunda biz, yzly-öňli ýaryşyp.

Ýeňjileň iň uly, sowgady-da ölümmi?

Bu dünýä gelmezdim, bilen bolsam öňümi.

Näçe-näçe arzuwlar ýaşaýakam gömüldi.

Diýip bilmän dymdym men, iň soňky sözümi

Adamlaryň, iliň eden, geplerine çolaşdyk,

Şol sebäpli pikirlerim düzederden bulaşyk.

Ýitirenmi ýada salyp, ýaşlananda gözlerim,

Aýdanlamdan köp galdy, aýdylmadyk sözlerim.

Gülkimizi ýitirdik, ýürek muňa gyýnanýar,

Bagtly günler bir çetde, duryp bizi synlaýar.

Ýitirenmi ýada salyp, ýumanymda gözümi,

Maňňňlaýdyr diýdim-de, köşeşdirdim özümi,

Diňlemedi men hiç kim, setirlere dyrmaşdym,

Dertlerimi ak kagyza, ýeke-ýeke çyrşadym.

Öz elimde bolsady, ýoly saýlap ýöremek,

Söýgüsiz ýoly saýlardym, gözüm islänok görmek.

Gije ýeke galan wagtym, dertdeşim boldy ýyldyzlar,

Içden aglap, daşdan gülsem, bagtlydygmy syzdylar.

---------------------------------------------------------------------

Durmuş üçin gara reňk, saýlanyldy, her gezek,

Şo bir zady, ýitirdik, bagtymyzdy, her gezek,

Giňişlik meýdan gerek, daralyp barýar köçeler,

Tanamadym özümi, setirlerde, her gezek.

                                                    2)

Üýtgän zat ýok durmuşymda, gaýtalama, her gezek,

Bilmän duryp pikirleri, hapalama, her gezek.

Gülkimizi aýtmasada bolar, ýany bilen umytlar,

Goramaklyk  başartmady, ogurlandy, her gezek.

---------------------------------------------------------------------

Gaýga batsam gözlerim, dertlerime aglady,

Ýapraklarym baharda-da, ýeke-ýeke saraldy.

Комментарии (0)
Добавить