Syke Dali
Sheker (Cover)

Sheker (Cover)
  • Слушали: 6025
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:55
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 03.07.2021, 22:58
  • 143
Слушать
Syke Dali - Sheker (Cover)
Скачать
Syke Dali - Sheker (Cover)
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Syke Dali - Sheker (Cover)!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Öňler diýýärdim Aşgabat

Gerek däl başga zat

Indi bolsa maşgalam

Gerek däl Aşgabat

 

Yanyñda oýanmak iñ uly keýp

Başymyz aýlanýar gerek däl meý,

Seret! günem eýýäm günorta

Oýanmaly hiç, bulambujar otag

Bize name?! bolsun bulambujar dünýä,

Samsyk pikirlem, şonda-da gülyäñ

 

Ýüregiñ aşagynda ýürejik urýar

Kime meñzeýärkä?, pikirlenip durýan,

Bilýäňmi näme?!, dakjak adyna Emin,

Meñzesin ejesine, bolmasyn kemi

 

Gowy hasiyetleñ hemmesi geçmez belki,

Geçse bolýa ejesiniñ göz reñki,

Yaşyl, öñem diýýärdim men yaşyla aşyk,

Millet pula diýýärmikam diýýärdi, daşda...

 

Çalyşman sizi hiç kime, 

Garaşyañ maňa giç gelsem

Ugradýañ meni ir gitsem,

Ýeke söýgimiñ biri sen,

Söýülýänçämem diri men.

 

Diñle! Sen meni söýýärdiñ hiçkimkäm,

Durmuşyma geleliñ bäri men hiçkim däl.

Işlisyraýanmy ýa çyndanam işim kän

Jaň edeýin, ýa söýýan diýmäne giçmikä?

 

Gaty seýrek hem söýmek hem söýülmek

Yüregiñ ýarysy garaşyp duranda öýüňde,

Gaýdasyñ gelýär oturan ýeriñden

Aýdasyñ gelýär oglanlara, gelenok diliñden,

Ýaýdanyp durýan, çykañok pikirden

Aýlanyp durýaň sen bedenimiñ içinde

Saýlanyp durýar, gözelligiñ maña aýan,

Berildi sadalyk, berildi haýa

 

Bu dünýäň oýnuny oýnasam

Menemä ölmerin sen söýmäni goýmasañ

Gark bolman men söýgimiz meni boýlasa,

Pikire batýan sen barada oýlansam

 

Nädip saýladyñ meni hemem näme üçin,

Erbet hasiýetlem köp kemçiliklem näçe,

Bilyän, söygi şeýlerak bolaýýar nätjek

Ýüregiñ päkje özüne gatyrak çek meni

 

Jemi dört ýyldan gowrak bile eýýäm

Özümden gaçsamam ýene öýümize gelýän,

Hawa söýan sözi ýönekey söz däl

Seniň ýaly tapylmaz başlasamam gözläp

 

Daşymyzda göz kän

Özümede dözmän, seni bermen özgä

Ynan, muny ýazamda-da tolgunýan,

Aýlanýan ýaly depesinde tolkunlañ

 

Gerek däl bize hiçkim,

Ýyldyzlary sanamana äkideýin giçlik

Bolaly biraz işsiz

Uklap galaly asmany ýapynyp üstümize

Bir zat bor galany

 

Arzuw etmegem gowy zat

Duýýan özümi sana zar, ýöne men azat

Goşulmasyn duýgularymyza gazap

Aýyrmasyn biribar, degmesin nazar..

 

Diñle! Sen meni söýýardiñ hiçkimkäm,

Durmuşyma geleliñ bäri men hiçkim dal.

Menema ölmerin bu söýgimiz dirika,

Dañama atdy söýýän diýmäne irmika

 

Sen men söýgülim, joram, hakyky dostum

Sen maňa hossar ýekelikden dolsam

Meni ýumşadyañ aladalar üstüme gonsa

Söýýän sözi ýaly gerek ýene on söz

 

Harplar ýerini alýar, setirler dolýar

Pikirlerimi saña ýetiren bolsam bolýar,

Bar iki göz - diňe seni görýän

Bar diýjegim iki söz - Seni söýýän.

 

Bar diýjek bolanym - Seni söýýän!

Diňe sen hakyky meni görýäň...

Комментарии (0)
Добавить