Syke Dali
Natanysh Gyz

Natanysh Gyz
  • Слушали: 5016
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 2:44
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 03.07.2021, 22:56
  • 90
Слушать
Syke Dali - Natanysh Gyz
Скачать
Syke Dali - Natanysh Gyz
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Syke Dali - Natanysh Gyz!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Nätanyş gyz

Bolanokmy gatnaşyp?

Yok pul, ýok maşyn

Durun garaşyp

Geldim azaşyp 

Ýüz ber azajyk

 

Ýekesireýän 

Yüregimi çöpläp

Senden öňki gyz

Çykdy menden ökde

 

Onda söygi ýok

Mende söygi köpdi

Täzeden ýygnap bolmaz ýaly sökdi

 

Saňa tarap ädim atdym

Ýüregimiň uruşy täze zatdy

Howadan ysyňy ýene datdym

Kyn bolaýmasa gije ýatmak

Seni pikir edip 

 

Özüme diýýän: "Dursana"

Ýöne tutup bolanok ursaňam

Biderek gürleýän

Ýatdan çykypdyr öýdýän sözleri duzlamak

 

"Gelme ertir" diydiň

Aslynda göni düşünmelidim sen nirde, men nirde

Bolýar onda men ýöredim

 

 

Doglan günüňi bildim

Elim doly gülden

Ýeke arzuwym maňa birje sapar gülseň

Güli uzadýan ýöne

Düşünmän dursyň

Gepi uzatman senem

Diwaryňy gurduň

 

Ýaralandy gursak

Ýalňyş düşünme nätanyş gyz ýöne

Ýaşyl gözleň seretmäne ýaltanyşy

Meni saklamaz 

Seni görüp başym gitdi

Gark bolýan gözleriňde taşlamasaň ýüpi

Garaşaryn

Gapyň agzynda işden çykañda agşam

Gidip bilemok öye başlaly başdan

Öýüňe ugradaýyn aýdan onsoň halamasaň

 

"Geläý ertir" diýdiň

Yedi otuz

Sowuk seyilgäh ýeke biz gel otur

Ýüregim titreýa uzat eliňi duý

"Saňa öýlenýän meni sozumde tut!"

"Meni sözümde tut!"

 

Saňa nädip duşanymy aýdyp berjek ogluma

On ýyl bile yoňe entegem seň yanyňa howlugarn men

Birzatlar döwülýä içimde degen wagtym göwnüňe seň

Seni bagtly etsem...

Комментарии (0)
Добавить