CrazyMan ft Ideal gr (Dayanch.K)
Oylamalar

Oylamalar
  • Слушали: 1126
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:37
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 26.06.2021, 23:27
  • 58
Слушать
CrazyMan ft Ideal gr (Dayanch.K) - Oylamalar
Скачать
CrazyMan ft Ideal gr (Dayanch.K) - Oylamalar
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su CrazyMan ft Ideal gr (Dayanch.K) - Oylamalar!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Ir bilen oýannym ýene balkonna gyzgynjak kofee we oýlanlmalar

Kellede bu günki aladalar çkanok düýnki ýadowlyklar

Wagtam ylgaýa saňa garaşman

Kynçylyk kän  göreşmäne ýaltanýaň

Ýene durmuş agyr dip nalaýaň

Diňe kyn günüňde Allany ýatlaýaň 

 

Hiçkimnen goldawa garaşmadym hem özüme saýladym ýoly

Her  büdräp ýykylan ýalňyşym ýatdan çkmaz sapak bolly

Başym egiljek  bolanna kakam didi kelläňde täjiň bar

Didi durmuş oýlaýşyň ýaly däl kynçylyklar ýoluňda bar 

 

Gözledim ýürekden söýjegi oýnap taşlaman her güli

Tapdym ony gözläp biri bardan sorap saklaryn gorap

Bile geçern ol bn bagta eltýän ýollary 

Uzadyp  gollary

Ýaparyn aýralyga eltýän gapylary 

Geçers pasyllary hem synagnalary 

 

Doslar gerek  gowy däl  erbet günnede

Tanarsyň olory başyňa  kynçylykly günler gelende

Hiç unutma seni şu derejä ýetireni hem goldaw berenleri

Unudup goýber seni kynçylykda ýeke goýup gidenleri

Комментарии (0)
Добавить