Dayanch.N
Unutmadym

Unutmadym
  • Слушали: 971
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 2:27
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 26.06.2021, 23:21
  • 43
Слушать
Dayanch.N - Unutmadym
Скачать
Dayanch.N - Unutmadym
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Dayanch.N - Unutmadym!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Ýaş aýlandy gözüme, hakykady görenimde,

Ýitirenlem gizlendiler, geçmişimi dörenimde.

Geçenlerim gerek däl, ýitirenmi isleýän,

Dertlerimi, göwnümde, aýdymymda besleýän.

Gözýaşymy akyzdylar, süpürenler duşmady,

Günäkär göwünim, süýji sözüne ýumşady.

Ýürek doly arzuw, maksat, kiçijikkäm hezildi,

Iň ýokarda dursamam, iň aşakda ezildim.

Hemmämiz sahnada, oýunlary ýalandan,

Beren däl-de soran köpdi, soramadym alandan,

Unutmadym hiç birini, ýeke-ýeke, sanajak,

Nebsine gullar köpeldi, baýlar ýene baýajak.

Elden gelýän ýeke-täk zat, gadam bastyk setirde,

Süýji sözde adam sypat, adam bolduk depende.

Her tüýsli geçip barýar, çäge ýaly sowrulyp,

Ömrümizden gürrüň açdym, ýene dertden sowulyp

Abraýyňy sakla dost, eliňdäki bagtyňy,

Başarsaň ýokary göter oturan tagtyňy.

Tutanyňy berk tut,  başlanyňy taşlama

Gadryna ýet gözüňi, ýitirensoň ýaşlama.

Şu sekuntda kimler öldü, kimlere bolsa ömür berdi

Kimlere şan-şöhrat, kimlere bolsa gaýgy-derdi.

Gaýyp ýörüs bü günem, ýalanlaryň arasynda

Durmuşda, diňe ak däl, seredäýdä garasyna.

Diri men, göz ýetirdim, gün şöhlesi göründi,

Gorky bilen ýaşaýan, unutmadym ölümi,

Soradym, bermediler, başga ýol bilen almaly,

Eýle et, beýle et, diňe ýokary galmaly.

Unutmadym, kyn günümde, gyra sowlup durany,

Çalaja ýylgyrdylar, ýatda, synlap durany.

Комментарии (0)
Добавить