Dayanch.N
Gozim yashly

Gozim yashly
  • Слушали: 1370
  • Размер: 4 mg
  • Длительность: 3:43
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 23.06.2021, 23:29
  • 16
Слушать
Dayanch.N - Gozim yashly
Скачать
Dayanch.N - Gozim yashly
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Dayanch.N - Gozim yashly!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Bu gun yene gozum yasda sensizlikde bogulyan

Ölen soygumizi janym yene sensiz yollayan

Unudary senide, gecip gider  bilyarin

Ellerimde suratyn, ellem bilen dilyarin.

Sen gitdin yanyn bilen bagtly günler ýöredi

Men nira gideyin, menzil indi göremi

Bu durmusym sensi gecyar, indikini bilemok,

Alyp gitdiň hemmesini, sensiz indi dileg ýok

Alaçsyz ýuregim, sygynýar göm-gök asmana,

Ýadyňa sal gitdiňä, puldan yurek yasana

Kim gaýtarar, sen bilen, geçen ýiten wagtymy

Ornun tutyp bolonok, menden alan bagtyňy.

Başy söýgi, mähir doly, soňy bolsa bagtsyzlyk,

Gitdik her kim ýoluna, bilýän onam, bagtsyzdyk

Çyn göwünden ynananlam, wagty bilen üýtgedi,

Söýýändir öýtmedi, söýýäkäm üýtgedi.

---------------------------------------------------------------------

Ýary gije gözüm ýaşda ýene ýatlap oýandym,

Sanardanam geçdi öýtýän, çydap bilmän oýlandym

Ýüregimde başgalary, seň ornuňa goýmadym

Aýan sebäp bir erkegiň, mähirine doýmadyň.

Ýary gije, gözüm ýaşda, daralyp barýar giň dünýä

Ýagtylyk ýok, ýaşamagam, senden soňra ýok göýä,

Ýekeje ýagty bar, o-da sende görünýä,

Bu gun gitdin, sen menden ölmän diri gömülýän.

---------------------------------------------------------------------

Ýekeje-de ýyldyz ýok, bulut tutan asmany,

Her gunum, seyle gecyar, yekejede yok many.

Gara bulutly asmany, geljegime meňzedýän,

Ýüregimi gaýtaryp ber, sorasalarda bermeýän.

 

Dertlerimi göge aýdyp, her gün biraz ýeňleýän,

Gözüm ýaşlap, geçen güni, bü günüme deňeýän.

Arada parh ullakan, düýn sen mendediň,

Bilemok kimde bü gün, o görmegeý bedeniň.

Bolýa ýene çydajak, geçerine garaşýan,

Özüme gaharlanýan, ýene gaýta ýaraşýan.

Seni ýatlap däliräp, geçip barar günlerim,

Sen gidensoň çyn ýürekden, biraz bolsada gülmedim

Sen hakda ýazdym ýene, arka berip diwara,

Ad almakdan gorkýaryn, söýüp bolupdyr diwana.

Bagtly günler dolanar, sabyr bilen garaşaryn,

Senden öňem ýaşaýadym, senden soňam ýaşaryn,

---------------------------------------------------------------------

Ýary gije gözüm ýaşda ýene ýatlap oýandym,

Sanardanam geçdi öýtýän, çydap bilmän oýlandym

Ýüregimde başgalary, seň ornuňa goýmadym

Aýan sebäp bir erkegiň, mähirine doýmadyň.

Ýary gije, gözüm ýaşda, daralyp barýar giň dünýä

Ýagtylyk ýok, ýaşamagam, senden soňra ýok göýä,

Ýekeje ýagty bar, o-da sende görünýä,

Bu gun gitdin, sen menden ölmän diri gömülýän.

Комментарии (0)
Добавить