Abdy Dayy
Sonmez

Sonmez
  • Слушали: 15977
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:09
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 01.06.2021, 21:35
  • 276
Слушать
Abdy Dayy - Sonmez
Скачать
Abdy Dayy - Sonmez
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Abdy Dayy - Sonmez!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Bu life bu gün söýüp ertir bogar

Sen nämekä öýtdüň biz ertir ýoga

Ýöne galdyryp gideris adymyzy oba 

Bak arkada kim bar diňe ol ba ol bar

Ýaşaýyş dowam

Ýene geçip gider ýazlar howwa sowar

Men gijiräk gelerin belki yöne drill bilen gelerin deşiler diwar

Soň ýazarys bendi jemlenip diňlär diýar

Meñ gaharlarymy söýgi ýeňdi 

Kalaý wagwan mandem nädýäň arma? 

Hustle edip biz alarys benzi

Ýöne asyl mesele däl bular 

Ýarty gulak döwler ýeke gözler

Twerk edip dünýäňi aldylar ýesir

Men aýlanjak dünýäni gezip maşgalam bilen

Diňe Allahdan dile galdyryp eli

Garşylap ýeli men çykaryn howla täzeläp demi

Soň tokaýa tarap seredip alaryn foto

Garlaram sepeläp ýagar oto 

Men bilemok näme bolar onsoň 

Ýöne bilýän şuny herkimiň soňky notasy minor

Biz düşüp durys kino

Ýaş ýaňy 25 ýaly ýöne içimiz dino

 

Yakyn duryp peje gyşlar geçer

Umytlar syganok joşup ýürek doly guşlar göçer

Düşer gije ertir ýene güneş seçer şöhle girer öýle 

Biz uzaklara gidip ýene gaýdyp geleris öýe

 

Döner dünýä döner döwran 

Bararys taparys ýoly sorap 

Allah bizi hemişe gora! 

Dünýä öwrülip barýa çorba 

Biz bir eýýäm öwrenşdik gurady ýara 

Men bar zady tabşyryp Allaha

Giderin öňe gözlerimiz gara 

Men saçymy darap bararyn jübime salyp 

Ýakarys peji demläp çaýy ýagyş ýagyp 

Geçer dertler suwlarys bagy 

Güller açar hökmän reňkläp dagy

Şatlan ýaşa ýegen olar bahyl 

Dostluk süýji hak söz ajy kim ol baky? 

Men flowlarym bilen gelerin akyp

Şatlan ýaşa ýegen ody ýakyp ýeňiş ýakyn 

Bular modnyý boljak boldy ýöne ýüze siňek gondy

Men şah edip ýapdym hody bally sanap ýazar shyoty

 

Gurdy aýaz öldürmez 

Awa çyksa güldürmez

Geçer açlyk köp durmaz 

Ýöne közi söndürme

Комментарии (0)
Добавить