Syke Dali
Gapy

Gapy
  • Слушали: 14845
  • Размер: 5 mg
  • Длительность: 4:08
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 08.05.2021, 05:18
  • 124
Слушать
Syke Dali - Gapy
Скачать
Syke Dali - Gapy
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Syke Dali - Gapy!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни

Garaşyan gapyňda,

Bilýäňä, dünýä ýalan ölümem hakykat

Dek gezip bolýarmy näme? Elbetde typarn

Ýeriňden turup bilseňä synanyş

Bidirme gynanç

 

Geçen ýyl, goşuldy ýas, aýryldy ýakynlam

Döküldi ýaş, gaýgyly hakyda

Goşuldy ýaş, aýryldym akyldan

Üýtgemedik diňe şaýatlarym egnimde otyrlar

 

Iki ýol bar diyýärdiler kiçiräk wagtym

Adama gowluk etseň, oň sogaby bardyr

Sabyr bilen garşy almaly ähli ajy zady

Allam, yöne käbir wakalar beter pajygaly

 

Has köp adam ikinji ýola çagyrýar

Meňem... daşymda ýok çaryýar

Duýgularymy gizleýän edil içaly ýaly

Çykarysda bizem otdan çala ýanyp

 

Toba...

 

Entegem garaşyan gapyňda

Adym tutulmazmyka diyip syn edýän ýakyndan

Bizi içine salmazlar jigim Arkaýyn bol

Bu gapydan girmek gaty kyndyr

 

Onda sen eşitmediň ol Rahym hakynda

Ondan umydy kesme

Ýüreginde iňňäniň ujy ýaly iman Tapylsa

Şolam ýeter

Içine seretdim garaňkyda umydy duran eken

 

"Sen nädip düşdüň bärik agam?"

"Bu ýere birje ulag getirýä olam tabyt

Wagtym barmyka diýýärdim gezip ýördüm dagap,

Hemme zatdan dadyp garyp garany aga

Garyp garasa agyp

 

Wagtym bilen Erjeşdim

Ajal arkamdan ýetişdi

Çukury gazdylar, biri diýdi ýerleşdir

Çaltyrak dynmak bilen boldular bary derleşip

 

Nähili adam diýip bilýädiňiz ýatany?!

"Gowy adamdy" diýen boldular ýaltanyp

Daşymy düzedişdirdiler daşym aýlanyp

Hemişeki ýaly herkim işine haýdady

 

Ýeke galdym ol garaňky jaýda

Ne äpişge bar otaýda ne bir bölek aýna

Yşyk düşenok aýdan

Sorag bilen geldiler jogabyny biläýseň

Namaz, amal, oraza, zekat ýanyma geläýse

Başujyma aýak sag soluma galkan bolaýsa

Ýatan ýerim daralmaz ýaly gorkysyz ýataýsam

Diýdiler: "Üstünden bizini aýyr,

Ýaradan kim seni, hany diniňi aýt.

Saňa gelen ilçi kim?, Kitabyň näme?, 

Kyblaň haýsy tarapda?", Diýdim: "Käbe dälmi?

Ýaradan Allam, pygamberim Muhammet (s.a.w)

Dinimem yslam, ýöne özüm muhannes

Parzlary ýarym etdim, taşladym sünnet

Kitabym Kuran, oňa duýmadym muhabbet"

 

Çykardylar uly meýdana

Herkim üýşüp duran eken günäsini sanap

Amal depderler açylanda gutardy takat

Terezide edenlerim dur, haýsy agyr tarap?

 

Gorky gaplady herkimi basypdyr derim

Haýsy elime uzadylarka depderim?

Günälerim dur ähli eden geplerim

Üýşüp duran eken bir-birine seplenip

 

"Köprä tarap ýöräber" diýdiler ,

Gulagyma ynanmadym, umydym geldi yzyna

Gapyň bilen aramda ýekeje köpri galdy

Geçip bilýän az muny Hany senem barla..

 

Öňümden biri geçdi ýyldyrym bolup

Emedekläp ýykylýan bar oda kül bolup..

Görüp durn ony...

 

Meňem Aýagym typdy, seredýän gapyňa

Senem bizi ýatla ýatlamady diýme

Jemalyňy görjekmişin bu gapydan giren

Şugün bolmasa duşuşyk goýaweri ertire...

Комментарии (0)
Добавить