Grim Dagger
Duman

Duman
 • Слушали: 7763
 • Размер: 3.65
 • Длительность: 2:55
 • Добавлено: 24.11.2020, 23:58
 • 8
Слушать
Grim Dagger - Duman
Скачать
Grim Dagger - Duman
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Grim Dagger - Duman!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
 • www.100DE100HIPHOP.com
 • admin imo +79084831234
 • Duşmalara good bay kapyňyzda azraýl
 • Bol ýetiş tranwaý 9 mm duşmana paý
 • Ýary gije dolunaý hamme ýarde polizei
 • Doble trip doble rhyme hardcore gang style
 • Repler yuzde yuz illegal
 • 100% kreminal ýüzüň bolar gara-gan
 • Ghettodaky öýle ýanma ýan
 • Parytlap gitdi terminal
 • Orginal dälde orginal
 • Bul meniň üçin häli minimal
 • Gahar gazabymyň ýokdur soňy
 • Düýüpsiz garaňky guýy ýaly
 • Sanap bilseň sana hany
 • Ak gar ýalan dogry
 • Daş töwerekde ýylan doly
 • Heläk bolar bularyň bary
 • Siziň goýuňda ony muny
 • Ezip geçerin gaçyň hany
 • Garaňky köçeler howply ghettolarda
 • Hemme doslarmyz bärde jemlenen
 • Hemmämiz hem bizar şol bir dertden
 • Gahar gazap artýar geçen her günden
 • Ýüzlerde bandana bol çyk meýdana
 • Meňzeýär bäri zayndan ganyň döküldi mermere
 • Garaňky köçeler hemde howply ýerlere
 • Hiç hili ýer ýok bärde boş sözlere
 • Düşdiň zyýana batdyň haýala
 • Kelleňä urara oýana bu ýana
 • Ýer ýok indi duşduň taýaga
 • Başaryp bilseň galsana aýaga
 • Wagyt ýok dymman söz kap ýazmana
 • Otag garylady gap gara dumana
 • Gap gara dumana zäherli hawada
 • Bar pullar goýuldy indi kumara
 • Daş töwerekde natanyş ýuzler
 • Duşman gözler ýalan sözler
 • Hemmesin kellesinde jemlene
 • Ýamanlyk doly görip pikirler
 • Hemmesini hem ýykdym sözde
 • Ahlisi hem aýak teýde
 • Hemmesini geçdim depelap
 • Aýak teýde galarlar uwlap
Комментарии (0)
Добавить