Grim Dagger
Ritual

Ritual
 • Слушали: 2544
 • Размер: 4 mg
 • Длительность: 3:40
 • Добавлено: 21.08.2020, 17:14
 • 20
Слушать
Grim Dagger - Ritual
Скачать
Grim Dagger - Ritual
Ohoo Salam "MYHMAN" sen hem oz aydymyny su Grim Dagger - Ritual!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen biz imoda +992 55 6666713 Admin Eziz Haladynmy HA.
Текст песни
 • Ölen Türkmen rebiň gazyldy mezary
 • Bul aýdym onuň ruh çagyrma seýansy
 • Şonuň üçin gurnadym men bu ritualy
 • Başladaly seyansy tamamlaly ritualy
 •  
 • Gurnaldy ritual türkmem rep karnawal
 • Işlerim illegal durmuşum kreminal
 • Abraý üçin bir topar repper boldy pyrlanpaç
 • Hemmesi satylmyş köpisi oýnawaç
 •  
 • Pop bilen garym gatym hakyky rep nide galdy
 • Ýasama repper ýalan sözi
 • Garşymdan ýogat hany
 • Ýogat hany hakyky repi
 • Araňyzdan bilýän bamy
 • Tupac ýaly gaharymda
 • Sögýärin men bu dünýäni
 •  
 • Ýok ýok hakyky rapper
 • Türkmen rep zaýa baldy reswah
 • Abraý üçin özini gynap
 • Ýalakçyardan boldum bizar
 • Giren ýolumda diňe duşam
 • Sözlerim bilen alýan nyşan
 • Aýakdan asylşma bolýar diňe
 • Ne agzybirlik bar nede wyždan
 •  
 • Şunça ýyllap çykan repleriň netijesi şumy indi
 • Söýgi lirika aýralyk hakyky repler bumy indi
 • Hakyky rep unuduldy hakyky rep aýdýan azaldy
 • Hemesinde beteri hem rebiň içine pop garyldy
 •  
 • Rep sektoryndaky satylmyş itlere men meňzämok
 • Men barda gürleme sebäbi sen meni tanaňok
 • Menin replerim diňe realny düşünjeler
 • Galan zatlary bolsa beýlekiler düşünsinler
 •  
 • Hemmäňiziň gözleri kör hakykaty görüň indi
 • Näme ýalan näme dogry muny gowy biliň indi
 • Ukydan oýanmanyň wagty geldi
 • Düýş görmek ýeter indi
 • Bu seýansta açylsyn indi hemmäniň gözi
 •  
 • Arkamda gürläp ýüzüme gülýär
 • Daş töweregim doly namart
 • Boş gürrüň ýalan sözler
 • Hemmesini bir ýere ýogat
 •  
 • Ýogat bular geler nobat
 • Besleýär meni gahar gazap
 • Jähennemiň içinde ýaşaýan
 • Her gün çekýän diňe azap
 •  
 • Öz pikirimi aýdyp bilmesem
 • Rebe içimi dökmesem
 • Gahar gazabymy saçmasam
 • Şu rep maňa näme gerek
 •  
 • Diňe öz ýolumda ýöreýän
 • Başga zady bilmeýän
 • Ýöreýän ylgaýan
 • Gahar gazap bilen beslenýän
Комментарии (0)
Добавить