100de100hiphop.com
Haladynmy Ha

La blaze - Oyde yaly

Жанр: La Blaze, Tazeje
Скачать
La blaze - Oyde yaly
 • Название песни: Oyde yaly
 • Слушали: 5786
 • Качество: 128 kbps
 • Админ imo: +992008114611
 • Размер трека: 3.9mg
 • Дата добавления: 24.06.2020
 • Продолжительность: 4:00
 • Категория: La Blaze, Tazeje
Слушать MP3
La blaze - Oyde yaly
Salam Myhman eger senem Shu "La blaze - Oyde yaly" aydym yaly oz aydymlaryny bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen, Admin Bilen Habarlash Admin Eziz imo +992008114611
Текст песни La blaze -
 • Entägem ba ýaly dürüşde
 • gürleýäňle,
 • Durmuş hakda gürrüň bereniňde burnuň uzalýamy hä?
 • Seret aýna!
 • Ýyl ýyla köpelyä bu zombie'la, a menem seredýän şo, nirä ýetjegime bu gidişde...
 • Pişikler geläýse,
 • Bukuljagyňyzyda bilýän haýsy deşikde
 • Cappuccinom sowaýança ýene birçetden, dinňledim diňlän ýaly Barry Allen.
 • Bl* ýoget badygy görnenogam töwerekde beýle gerçeklen
 • Bolýa nätjek gel, seret bara başga
 • Müňlerçe kär, saýla gelin saýlaýan ýaly içinden.
 • Içinde mekirleň
 • Melekligňe galmakda Jana kast bolsa
 • Gürleme dym gowusy!
 • Otur pikirlen, diyyänlemiz bizden soňam Galýan bolsa...
 • Kime sogünýä o
 • Beýinsiz haýwan bolsa?
 • Kellä gelenin diýip, Soňam ökünmek
 • Bize görä däl
 • A maňa Deňiz we kalýan bolsa
 • Uzak ýoldan soň, öýe gelip sökülmek.
 • Bilemogam Indi öý nirde ýöne nirde, bolsamda özümi duýşum öýde ýaly.
 • Gülkünç 1 paradox 10 ýyl bäri ugrumy bilemok ýöne dogry ýolda.
 • Käte düýşümde,
 • Gujaklaýa ejem
 • Beýle gujaklap bilşi ýaly, gujaklap bilýä diňe Ejeler.
 • Göýä mende başga zat galmanmyş pozulmana
 • Bilýän ýeke ejem bu ýykyk Däli köňlüm bejerer
 •  
 • Gaytalamak:
 •  
 • Bakanok o ýaşa, oña diýýäler durmuş
 • Oñ saña wagty ýoook
 • Gal ýeriñden sen entäk ýaş
 • Seni saklaýanda hiç kimiñ pasportda ady ýok
 •  
 • La Blaze
 •  
 • Blaze ! Döret pikiriñi böl ikä
 • Ýüzjek bolsañ bärde life'ñ köli kän
 • Ýollaryñ üýtgetme soñlary gönikä
 • Bulam ene dilinden işleýän gönikmäm
 • Umytlam öli bolsada, üsti gömik däl
 • Oýanjak düýşlerimden geliñde çümmikläñ
 • Şol bir gürrüñlerde durup geçdim kän
 • Çybynlardan özüne bürgüt diýýän kän
 • Sabyr käsämem doly, çeýnegim demli
 • Ýalanyñ eşdemde gülkim gulagyma çenli
 • Sen bileñok öýdýän ol ýollary geçenmi
 • Belki saña gelýändir sözlem öwünjeñ äheñli
 • Diýýän özüme: "çykmaly pikirleñ guýusyndan"
 • Dynç berjek özüme deñiziñ gyrasynda
 • Gözümde görülmedik adalary açaýyn
 • Bir wepaly elden ömürlik tutaýyn.
 • Özümi duýup bankdan milliony ýaran ýaly
 • Texas'da aýagymda türkmen haly
 • Hemem saýlan hünärim bir şatlykly aýdym
 • Gazanjym şondan bolsa olam meniñ bagtym.
 • Bolsun hemem güneş ýaly käbämiñ ýylgyrşy,
 • Çünki onyñ ýylgyrşy, meniñ ýylgyrşym
 • Menem geljegmi bezeyän bir gyldan
 • Howlukýan ýerim yok goý howlyksyn ýyllar..
 •  
 • Bakanok o ýaşa, oña diýýäler durmuş
 • Oñ saña wagty ýoook
 • Gal ýeriñden sen entäk ýaş
 • Seni saklaýanda
 • hiç kimiñ
 • pasportda ady ýok