Пара строк
о чем ваш сайт

Daggi - Bashga Charam Yok

Жанр: Daggi, Fewral ToP 10, Tazeje
Скачать
Daggi - Bashga Charam Yok
  • Название песни: Bashga Charam Yok
  • Слушали: 1779
  • Качество: 128 kbps
  • Админ imo: +992008114611
  • Размер трека: 4 mg
  • Дата добавления: 13.02.2022
  • Продолжительность: 3:26
  • Категория: Daggi, Fewral ToP 10, Tazeje
Слушать MP3
Daggi - Bashga Charam Yok
Salam Myhman eger senem Shu "Daggi - Bashga Charam Yok" aydym yaly oz aydymlaryny bizin saydymyzda mugt goydyrmak islesen, Admin Bilen Habarlash Admin Eziz imo +992008114611
Текст песни Daggi -
Ýok başga çäräm yok
Seni unutmakdan başga çäre goýmadyn
Söýgimi söýmän oýnadyň, 
 
Ynanyp seniň bu ýalan söýgine
Höwes berip, elimden alan duýgyňa
Ýürekden ynanyp, saňa baglanyp 
Gitdiň özgeleriň gujagyna aldanyp,
Indi giç edenleriňe bolma puşman,
Nädip ýaşaýyn geçenleri ýatlaman,
Wah wagty yzyna döndirip bolsady
Ýüregim seni söýmän özgäni söýsedi,
 
 
 
Hany ol wadalar, hany ol jadylar,
Hany nirde söýgimizde döran  kadalar,
Men ýanup kül boldum, wadalar içinde 
Günälermi göz ýaşlarym bilen döküp geçemde,
Indi peýdasy bolmaz meni söýmeýän bolsan,
Ömürlik gidip yzyňa gelmeýän bolsan
Sen söýgimizden geçmek isleýän bolsan,
Edeniňi et puşman bolmaýan bolsaň,
Dogry wadalar berdim, soňunda durmadym,
Sebäpkär özin soňna çenli meni söýmediň
Günäni özüňden gözle, sora ýüregiňden,
Her kim günäsini ýuwar göz ýaşlary bilen,
Derdine öňki söýgilileriň derman bolsun
Meniňki puç bolyan bolsa arman bolsun
Sensizlikde durmuş bolýa weýran bolsun
Diňe seni unudup galany bolýan bolsun

 

Реклама

Kool Herc, hip-hop sazyny d
Категория: Tazelik
Просмотров: 8163 | Добавил: Admin Eziz | | Комментарии (0)
Doly okamak ucin смотреть knopka basyñ
Категория: Tazelik
Просмотров: 10552 | Добавил: Admin Eziz | | Комментарии (0)