Dayanch.N
Yatla Yyly Gursagy

Yatla Yyly Gursagy
  • Слушали: 2017
  • Размер: 3 mg
  • Длительность: 3:18
  • Качество: 128 kbps
  • Добавлено: 04.11.2021, 19:25
  • 31
Слушать
Dayanch.N - Yatla Yyly Gursagy
Скачать
Dayanch.N - Yatla Yyly Gursagy
Salam Myhman Sen hem oz aydymyny shu Dayanch.N - Yatla Yyly Gursagy!. Aydym yaly hemishe bizin saydymyzda Mugt goydyrmak islesen Admin Eziz imo +992 55 6666713 habarlashyp bilersin.
Текст песни
Ýatda sakla sesimi
Akyp barýar wagtymyz, gitdigiçe topraga,
Endik edin garşy ýöre, durmuş ýaly gorkaga,
Götermek başardanok, hakykat agyrdyr,
Bu dertleriň çözgüdi, belki dury gabyrdyr.
Mikrafona saýrasam, ýeňlän ýaly dertlerim
Hakykady ýalanyň golaýyna eltmerin
Söýgü näme, näli zat, näçe durýar bahasy,
Pul gelmeýän gapyny, islänogam kakasy
Ýekelikde ýöreýän, päzgel berýär tozanlar,
Utulanlaň üstünden, gülmelimi ozanlar
Gynansakda şu döwürde, jeset boldy adalat,
Gülmek üçin ýeke sebäp görkezäýda alamat
Ulaldykça tapan zadym, bir-iki torba alada
Indi söýgä ýer ýok, ýazýan durmuş barada
Içgin seret durmuşa, hakykatdan bulaşan,
Ýerde ýöräp, aýaklary mal-mülke çolaşan.
-------------------
Her bir sözüm hakykat, goýä gyzgyn kesewi
Döredýäs durmuş hakda, hiç ýerde ýok eseri
Hip-hop-a ornaşyp, ýokuşdyrdym keseli
Hiç haçan unutma, ýatda sakla sesimi,
------------------
Hawwa, menem ýaşaýan şol ýalançy dünýäde,
Bolar bolmaz zatlar üçin wagt ýok güýmenmäge.
Mugallym okatmady durmuş bize halypa,
Durmuş bize mugallym, biz bolsa talypa
15 ýaşda döredi rep sungata höwesim,
Gelýärdi durmuşda, hakykady öwesim.
Maksat etdim şu sungaty, düýbüne çen görmegi
Şeýdibem hip-hop-a gyzyklanma döredi.
Her sözümde Daýanç diýip öz-özümi öwemok,
Giden gitdi, gelen geldi, geçmişimi döremok,
Комментарии (0)
Добавить